AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Lisansüstü programlara başvuru esasları

Lisansüstü programlara başvurular, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senatonun onayladığı niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ilanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile ilgili lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.
2) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
3) Eğitim dili bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan, lisans eğitimini %100 yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayan öğrenciler yabancı dil sınavından muaftır, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olması gerekir.
4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarca yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES’e katılmış olma koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile ilgili tezli yüksek lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi (veya barkodlu e-devlet çıktısı), mezuniyet transkripti ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,
2) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,
4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan doktora programlarına başvurabilmek için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde, ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 (seksen) puan almış olması gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile bir yüksek lisans diplomasına (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları,
2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde başvuranların, ALES’in ilan edilen puan türünden en az 55 puan almaları veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları, ayrıca portfolyo sunmaları,
3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,
4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
d) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 80 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibari ile lisans diplomasına (veya barkodlu e-devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puana sahip olmaları,
3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55
puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,
4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olması gerekir.

 

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; lisans not ortalamasının %100’ü alınarak elde edilen puana göre sıralama yapılır.
2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; ilgili anabilim dalının önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları, lisans not ortalamasının %60’ı ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %40’ı toplamının, 100 üzerinden en az 50 puan olması koşulu ile elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.
b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplamının 100 üzerinden en az 60 puan olması,
3) Eğitim dili/bilim alanı bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarında başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının 100 üzerinden en az 60 puan olması,
4) Konservatuvar alanında başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %60’ı toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması,
5) Güzel sanatlar alanında, başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, bilimsel değerlendirme sınavının %60’ı toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.
c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların;
1) EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %20’si, bilimsel değerlendirme sınavlarının %50’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,
3) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilmesinde ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, yabancı dil sınav puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve bilimsel değerlendirme sınavı veya portfolyo sonuçlarının %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
d) Bütünleşik doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olması gerekir.
2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
3) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması; kontenjan sayısı kadar “Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar” belirlenir. Başarı değerlendirmesinde baraj notu ile Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar olarak belirlenenler arasında kalanlar için de “Yedek Kayıt” hakkı verilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Listeler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak oluşturulur.
4) Lisansüstü programlar için yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.
5) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, öncelikle lisans/yüksek lisans diploma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, Senato tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim tabloları kullanılır. Eğer Senato
tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim tabloları mevcut değilse, YÖK Başkanlığının 100’lük not sistemi karşılığı kabul edilen not çevirim tabloları kullanılır.

Yönetmelik-6.-Madde

Yönetmelik-7.-Madde