21 Kasım 2017 Tarihli 30247 Sayılı Resmi Gazetede Afyon Kocatepe Üniversitesi İslâm İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak kurulmuştur.

AKİFAM’ın temel amaçları:

a) İslam iktisadı ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak ve bu surette İslam iktisadı ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek.

b) Türkiye’de İslam iktisadı ve finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bu çerçevede kurs, seminer, kongre ve sempozyumlar, sertifika programları düzenlemek, lisansüstü programlar yürütmek, gerektiğinde yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak üzere gidecek bilim insanlarına destek sağlamak.

c) İçinde yaşadığımız toplumun iktisadi sorunlarını ve bunların arka planındaki sosyolojik gerçekleri İslami bir perspektifle doğru biçimde tespit etmeye çalışmak. Bu tespitler sonucu ortaya çıkan veri ve bilgilerden hareketle toplumu İslami bir yaşayışa yönlendirmeye yönelik politika önerileri üretmek, bu birikimlerden yararlanarak hem İslam toplumlarına hem de dünyaya daha adil ve barışçıl ekonomik sistem önerileri geliştirmek.

ç) İslam iktisadı ve finansı konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak. Uluslararası üniversitelerle iş birliği yaparak ders programları, ortak doktora ve yüksek lisans programı, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri yapmak.

AKİFAM’ın faaliyet alanları:

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam iktisadı ve finansı konularında araştırmalar yapmak.

b) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyalleri geliştirmek, güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, araştırma arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek.

ç) Geleneksel iktisatla ve finansla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

d) İslam medeniyetindeki iktisadi kurumlar konularında araştırmalar yapmak.

e) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak.

f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak.

g) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim insanlarıyla iş birliğini sağlamak.

ğ) Projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde Sosyal Bilimler Enstitüsü, diğer araştırma merkezleri, ilgili kamu ve özel kurumlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.